Zeneris Projekty – na co warto zwrócić uwagę

Możemy zapoznać się już z dokumentem ofertowym spółki Zeneris Projekty, która przeprowadza właśnie emisję akcji. Zapisy w transzy otwartej rozpoczną się we wtorek, 27 kwietnia za pośrednictwem platformy CrowdConnect.

Emisja akcji Zeneris Projekty

EmitentEmitentZeneris Projekty SA
BranżaBranżaprojekty instalacji OZE
Kwota zbiórkiKwota zbiórki3 mln zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany12,67%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 20,0 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna13,10 zł - akcje serii B
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji229.010 akcji serii B
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 05.05.2021
Cel emisjiCel emisjirozbudowa kanałów sprzedaży, zrealizowanie do 3 projektów deweloperskich farm fotowoltaicznych, wprowadzenie do oferty nowych elementów systemów PV, zwiększenie środków obrotowych
Strona emisjiStrona emisjihttps://crowdconnect.pl/zeneris_projekty
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Spółka, którą przedstawiłem przed miesiącem w tekście Ciekawa spółka – Zeneris Projekty zapowiada kampanię crowdfundingową, działa w szeroko pojętej branży OZE. Jest dostawcą kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych. Oferuje kompleksową usługę realizacji inwestycji, w skład której wchodzą m.in. audyt energetyczny, opracowanie koncepcji i projektu, pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, realizacja i wsparcie w pozyskaniu finansowania.

Spółka swoją ofertę kieruje głównie do przedsiębiorstw. W przeszłości współpracowała z takimi podmiotami jak Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, czy samorządy. Dotychczas firma zrealizowała niemal 300 projektów hydro i fotowoltaicznych.

Parametry oferty

Trwająca emisja akcji podzielona jest na dwie transze. Pierwsza rozpoczęła się wczoraj i skierowana jest do wybranej grupy inwestorów. Potrwa maksymalnie do 26.04 lub do wyczerpania puli dostępnych akcji, których jest prawie 168 tysięcy.

Druga transza – dostępna dla wszystkich chętnych inwestorów – rozpocznie się dzień później. Tu do objęcia będzie 61.070 akcji i ewentualnie walory nie objęte w pierwszej transzy. Łącznie do objęcia jest 229.010 akcji serii B po cenie emisyjnej 13,10 zł (równej w obu transzach).

Minimalny zapis w transzy otwartej musi opiewać na 190 akcji o łącznej wartości 2.489 złotych. Obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy – ten lepszy”.

Cel emisji

Zeneris Projekty zamierza z trwającej oferty pozyskać 3 mln zł. Środki te przeznaczy m.in. na:

  • rozbudowę kanałów sprzedaży (organicznie i poprzez budowę grupy kapitałowej – 2 mln zł;
  • zrealizowanie od 1 do 3 farm fotowoltaicznych – 0,3 mln zł;
  • rozszerzenie oferty – 0,2 mln zł;
  • zwiększenie wartości środków obrotowych – 0,5 mln zł.

Spółka podaje, że wydatki te mają na celu przyspieszenie prac, jednak nie pokrywają w pełni niezbędnych nakładów. Zeneris Projekty będzie podane zadania finansować dodatkowo środkami własnymi oraz długiem.

Wycena

Na kapitał akcyjny Zeneris Projekty składa się obecnie 1.530.000 akcji serii A. Przy cenie emisyjnej 13,10 zł daje to wycenę spółki przed emisją na poziomie 20 mln zł. Jest to dość rozsądna wycena za firmę istniejącą kilkanaście lat i mogącą się pochwalić sporymi kompetencjami. Zerknijmy jednak na wyniki finansowe i sytuację majątkową, aby poznać szczegóły.

Wyniki

W roku ubiegłym spółka osiągnęła 6,2 mln zł przychodu ze sprzedaży. Był to dość przyzwoity wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w roku 2019 przychody wyniosły jedynie 1,8 mln zł. Wzrosły więc aż o około 250%.

Koszty działalności operacyjnej oczywiście też wzrosły, ale w nieco mniejszym stopniu. Pozwoliło to na skokowy wzrost zysków. I tak – zysk ze sprzedaży wzrósł o 507% (do 1,1 mln zł), zysk z działalności operacyjnej o ponad 1000% (do 1,1 mln zł) a zysk netto o ponad 2100% (do 770 tys. zł).

Wzrosty doprawdy imponujące, ale już na pierwszy rzut oka widać, że wynikają z dość niskiej bazy w roku 2019. Gdybyśmy pominęli wyniki bieżące to te z roku wcześniejszego w żaden sposób nie uzasadniałyby wyceny Zeneris Projekty na poziomie 20 mln zł.

Bilans Zeneris Projekty

Analiza bilansu pokazuje, że rzeczywiście wcześniejsze lata wcale nie były dla spółki tak owocne jak rok 2020. Kapitały własne wynoszą prawie 1 mln zł i w główniej mierze jest to zasługa zysku osiągniętego rok wcześniej). Na ostatni dzień 2019 roku fundusze własne wynosiły jedynie 222 tys. zł. Wartość kapitałów własnych pomniejszają nierozliczone jeszcze straty z lat ubiegłych. Mają one wielkość 122 tys. zł i znikną z bilansu dopiero w roku bieżącym. To pokazuje, że wcześniej był problem z osiąganiem rentowności.

Zadłużenie emitenta wynosi blisko 1,9 mln zł i prawie wyłącznie są to zobowiązania krótkoterminowe. Sytuacja, w której krótkoterminowe zadłużenie jest tak wyraźnie wyższe od funduszy własnych, nie jest najkorzystniejsza. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi aż 0,65 i jest na granicy normy.

Na szczęście zobowiązania są niższe od posiadanego majątku obrotowego. Na koniec ubiegłego roku spółka praktycznie nie posiadała majątku trwałego (jedynie 19 tys. zł – głównie urządzenia techniczne i maszyny). Aktywa obrotowe miały wartość ponad 2,8 mln zł i składały się na nie przede wszystkim należności (1,3 mln zł) i środki pieniężne (prawie 1,3 mln zł). Wysoka wartość posiadanej gotówki jest bez wątpienia atutem Zeneris Projekty, w kontekście zaplanowanych nakładów inwestycyjnych.

(Nie)powtarzalność wyników

Powyższe pokazuje, że zaproponowana wycena na poziomie 20 mln zł jest do przyjęcia przy obecnych wynikach. Trudno ją jednak obronić gdy weźmiemy pod uwagę wyniki z lat wcześniejszych. Dokładna lektura dokumentu ofertowego pokazuje, że wcześniejsze wyniki nie są wcale bez znaczenia.

Spółka oraz oferujący uczciwie przyznają, że wynik z 2020 roku nie jest powtarzalny:

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wzrost przychodów z działalności projektowej w 2020 roku był związany z pojedynczym wydarzeniem, które nie znajdzie powtarzalności w przyszłych okresach. Bazując na danych historycznych Zarząd Spółki oświadcza, że średni przychód z działalności projektowej w latach 2018-2020 wynosi około 1.4 mln PLN i na takim poziomie ma się utrzymywać w kolejnych okresach. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka nie zamierza rezygnować z tego obszaru działalności ani go rozwijać.

– czytamy w dokumencie ofertowym

Nowa działalność

Jak już zaznaczyłem powyżej, świetne wyniki w 2020 roku były zdarzeniem jednorazowym. Jak więc obronić wycenę firmy na poziomie 20 mln zł? Emitent chce budować swoją wartość na nowych rynkach.

Spółka prowadzi działalność od 14 lat. (…) Do 2010 roku Emitent zajmował się projektowaniem i budową (jako generalny wykonawca) hydroelektrowni. Po roku 2010 w zleceniach dla Spółki coraz częściej, oprócz prac projektowych w zakresie hydroenergetyki, pojawiały się zlecenia z zakresu innych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Z uwagi na zmianę w 2008 roku prawa środowiskowego i wyznaczenie wielu nowych obszarów “Natura 2000” położonych w dolinach rzecznych, Spółka zmieniła profil prowadzonej działalności i zaczęła projektować małe elektrownie wodne (…) a także rozpoczęła świadczenie usług doradczych w zakresie inwestycji OZE.

– wyjaśnia emitent.

Teraz paliwem napędowym Zeneris Projekty ma być fotowoltaika. Tyle tylko czy ma odpowiednie kompetencje? W budowie elektrowni wodnych na pewno tak, ale fotowoltaika to trochę inna działka. Spółka podaje, że prowadzi rozmowy z klientami na projekty o łącznej wartości prawie 74 mln zł. Są to jednak projekty na różnym etapie zaawansowania. Emitent wlicza tu również projekty, które zostały po prostu przedstawione klientowi. Te dla których podpisano umowę mają wartość mniej niż 200 tysięcy złotych.

Spółka wchodzi w nową dla siebie branżę i trudno teraz ocenić na ile będzie ona odpowiednia dla Zeneris Projekty. Przyznaje to sama spółka w dokumencie ofertowym:

Istnieje ryzyko, iż Emitent nie zrealizuje założonych celów rozwoju działalności, a tym samym nie osiągnie planowanego wzrostu skali działalności, co nie przełoży się w oczekiwanym zakresie na poprawę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Emitenta. Zarząd Emitenta oświadcza, że dokona wszelkich starań by zmaksymalizować osiągane wyniki i jak najbardziej efektywnie zarządzać dostępnymi zasobami przy wykorzystaniu 14-letniego doświadczenia biznesowego.

Ryzyko koncentracji

Nawet jeśli przyjmiemy optymistycznie, że wyniki z 2020 roku dowiodły, że Zeneris Projekty ma kompetencje w branży fotowoltaicznej, to jeszcze pozostaje nam ryzyko koncentracji odbiorców. Jeden klient stanowił w ubiegłym roku ponad 36% w strukturze przychodów. Spółka poinformowała, że projekt z tym klientem został już zakończony i nie będzie miał pozytywnego przełożenia na wyniki w 2021 roku.

Łącznie zrealizowano 14 projektów fotowoltaicznych o wartości 3,52 mln zł i 53 projekty hydrotechniczne o wartości 2,7 mln zł. Widzimy więc, że w branży fotowoltaicznej koncentracja klientów jest dużo wyższa. Nie mamy pewności, że przy rosnącej konkurencji w branży Zeneris Projekty pozyska odpowiednia liczbę klientów, by „załatać dziurę” po zakończeniu współpracy z największym odbiorcą.

Podaż akcji

Innym istotnym czynnikiem ryzyka, który warto wziąć pod uwagę jest możliwość nadmiernej podaży akcji podczas debiutu. Mam na myśli akcje obejmowane po cenie dużo niższej niż podczas obecnej emisji.

Zeneris Projekty zapowiada, że jego zamiarem jest ubieganie się o wprowadzenie do końca 2021 roku wszystkich akcji serii A i B do obrotu na NewConnect. Oznacza to, że wraz z 229.010 akcjami z obecnej oferty do obrotu trafi też 1.530.000 akcji serii A, które było obejmowane po cenie nominalnej – 10 groszy. To zwiększa ryzyko nieudanego debiutu.

Inwestorzy, którzy nabyli akcje po 13,10 zł będą mieć naturalny opór przed sprzedawaniem ich po niższej cenie. Dla posiadaczy papierów serii A – nawet kurs zdecydowanie niższy od 13 zł nadal będzie atrakcyjny do sprzedaży akcji.

Akcje dla INC

Tu wspomnę jeszcze o akcjach serii C. Walne Zeneris Projekty podjęło 2 tygodnie temu uchwałę o kolejnej emisji. Dotyczy 48.810 akcji serii C, które będą oferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Z treści dokumentu ofertowego wynika, że uprawnionym do objęcia wszystkich akcji serii C po cenie nominalnej (10 groszy) jest INC. W tym przypadku nie ma ryzyka dodatkowej podaży podczas debiutu – dokument ofertowy nie wspomina, żeby papiery te weszły na NewConnect wraz z serią A i B.

Widzimy jednak po raz kolejny to o czym pisałem już dawno – w czasie gorączki złota warto inwestować w producentów łopat. Takim producentem łopat jest INC, który za pomoc spółce w oferowaniu akcji i wprowadzeniu na NewConnect będzie mógł za niecałe 5 tysięcy złotych objąć akcje wycenione na blisko 640 tysięcy zł.

Podsumowanie

Ostatnie giełdowe debiuty pokazały, że nawet gigantyczne zainteresowanie inwestorów podczas emisji nie musi się przełożyć na udany start notowań. Bardzo dobrym przykładem jest dzisiejszy debiut Stilo Energy – również z branży fotowoltaicznej. Warto więc poświęcić więcej czasu na szczegółową analizę każdego emitenta.

Tu jestem daleki od entuzjazmu. Z jednej strony mamy perspektywiczną branżę, spółkę posiadającą już jakieś kompetencje i majątek oraz rozsądną wycenę. Z drugiej strony świetne wyniki z ubiegłego roku to zasługa jednorazowych kontraktów a wcześniejsze dokonania spółki już takie dobre nie są. Nie brakuje też czynników ryzyka – o niektórych wspomniałem.

Na pewno warto się nad ofertą zastanowić, ale po dokładnej lekturze dokumentu ofertowego. Możesz to zrobić na stronie emisji.


Lubisz moje teksty? Polub też mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Co z tym debiutem MPWiW na giełdzie?

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook