Regulamin zamieszczania komentarzy
na stronie www.crowdnews.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu  www.crowdnews.pl

2.Użytkownicy mogą korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz z poszanowaniem prawa, w szczególności przepisów Kodeksu karnego.

3. Właściciel strony nie jest zobowiązany do publikowania przekazanych komentarzy lub innych materiałów. Odmowa publikowania nie wymaga uzasadnienia. Administrator ma prawo dokonywania bez zgody użytkownika zmian i poprawek w przekazanych komentarzach, czy materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.

4. Administrator ma prawo usuwać z serwisu komentarze i materiały:
– naruszające prawa osób trzecich, w tym:
a) prawa autorskie
b) dobra osobiste, w tym m.in. obrażające inne religie, narodowości, służące rozpowszechnianiu nieprawdziwych albo ośmieszających informacji o danej osobie
– sprzeczne z dobrymi obyczajami,
– zawierające wulgaryzmy,
– propagujące alkohol oraz środki odurzające
– o charakterze reklamowym lub promocyjnym
– zawierające dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe czy adresy stron www
– nawołujące do agresji
– zawierające treści skierowane bezpośrednio do Administratora lub Redaktora strony.
Usunięcie komentarza, wypowiedzi lub innego nadesłanego materiału nie wymaga uzasadnienia.  

5. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zamieszczanych przez  użytkowników serwisu, w szczególności treści zawartych w komentarzach i innych materiałach.

6. Użytkownik, przesyłając lub umieszczając w serwisie komentarze oraz inne materiały, wyraża zgodę na ich publikowanie w serwisie www.crowdnews.pl.

7. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom. Może być jednak zobowiązany do wydania informacji o użytkowniku, w tym szczególnie informacji o adresie IP na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

RSS
Facebook
Facebook